Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı'ndan
 
Tosya İlçesi ,Ortalıca Köyü Arpalık Mevkiinde Bulunan 3 Adet Taşınmazın Satışı Yapılacaktır:
              
1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Tosya İlçesine bağlı Ortalıca köyü Arpalık mevkiinde bulunan 164 ada, 9 parselde kayıtlı 687,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz,166 ada 2 parselde kayıtlı 517,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz,166 ada 3 parselde kayıtlı 464,17 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ayrı ayrı olmak üzere; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü satışı yapılacaktır.
 
2- 164 ada,9 parsel taşınmaz (687,85 m2) muhammen bedeli 41.271,00 TL olup,geçici teminatı  1.238,19 TL.
166 ada,2 parsel taşınmazın (517,13 m2)muhammen bedeli 31.027,80 TL olup, geçici teminatı 930,83 TL.
166 ada,3 parsel taşınmazın ( 464,17 m2) muhammen bedeli 23.208,50 TL olup, geçici teminatı 696,26 TL.
                 
3- İhalelerin 25.04.2017 Salı günü; 164 ada,9 parsel saat 11.00,  166 ada,2 parsel saat 11.15,   166 ada,3 parsel saat 11.30’da olmak üzere toplam 3 adet taşınmazın ihalesi “Valilik (Defterdarlık) hizmet binası 3.kat toplantı salonunda” Encümenimiz tarafından yapılacaktır.
    
4-İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.
 
5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)
b) 2017 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2017 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2017 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2017 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 25.04.2017 tarihi saat 10:45’e kadar Valilik (Defterdarlık) hizmet binası 3.kat toplantı salonunda Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
 
6-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
 
İlan olunur.