Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı'ndan
 
MERKEZ İLÇESİ, KUZEYKENT MAHALLESİ, KURUÇAY MEVKİİNDE  
KASTAMONU-İNEBOLU YOLU ÜZERİNDEKİ 2366 ADA 80 PARSELDE KAYITLI   
BULUNAN 2.700,00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR
 
 
1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kuzeykent Mahallesi Kuruçay Mevkiinde İnebolu- Kastamonu yolu üzerindeki 2366 ada 80 parselde kayıtlı bulunan 2.700,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2- Bahse konu olan taşınmazın (2.700,00 m2) muhammen bedeli 3.600.000,00 TL olup, geçici teminatı 108.000,00 TL.
      
3- İhale 08.05.2018 Salı günü saat 11.00 de  Valilik toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.
    
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresinden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)
b) 2018 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2018 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2018 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2018 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 08.05.2018 tarihi saat 10:45’e kadar Valilik toplantı salonunda Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.

6- İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

7- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.