Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı'ndan
 

İlimiz Merkez İlçe, Beyçelebi Mahallesi, 1019 Ada 57 Parsel, 1019 Ada 58 Parsel ve 1019 Ada 59 Parselde Bulunan  Taşınmazların  Satışı Yapılacaktır.

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Beyçelebi Mahallesi 1019 ada 57 parselde kayıtlı 177,00 m2, 1019 ada 58 parselde kayıtlı 424,14 m2, 1019 ada 59 parselde kayıtlı 96,87 m2 yüzölçümlü vasıfları arsa olan taşınmazların ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.
 
2- Bahse konu olan taşınmazların muhammen bedeli 1019 ada 57 parselde taşınmazın 68.145,00 TL, olup; geçici teminatı 2.044,35 TL’dir. 1019 ada 58 parselde taşınmazın muhammen bedeli 163.293,90 TL olup; geçici teminatı 4.898,82 TL dir. 1019 ada 59 parselde taşınmazın muhammen bedeli 37.294,95 TL olup; geçici teminatı 1.118,85 TL dir.
      
3- İhale 28.05.2019 Salı günü 1019 ada 57 parsel saat 11:20’da, 1019 ada 58 parsel saat 11.30’da, 1019 ada 59 parsel saat 11:40’da,Valilik Binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.
    
4-İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.
 
5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)
b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2019 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 27.05.2019 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
 
6-İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
 
7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
 
İlan olunur.